Doprava jako součást logistických systémů

Vladimír Svoboda

obálka

152 stran, formát 155 x 230 mm, brož., cena 199 Kč
ISBN 80-86031-68-3

Kniha vychází z definice struktur dopravních systémů na logistických řetězcích jako nositele hmotného toku, který v zásadě zakládá podstatu logistiky jako systém organizace hmotného pohybu v procesu výroby, oběhu a spotřeby. Definuje postavení a funkci dopravy jako intenzifikačního faktoru logistických řetězců a požadavky na kvalitu logistické dopravy. Jsou řešeny přístupy k optimalizaci dopravy v logistických systémech z hlediska nákladů, kvality a podílu na vytváření synergického efektu systému.

Přitom se vychází z toho, že logistická doprava není segregovaný systém, ale že je provozována na dopravních sítích společně s ostatní nákladní, ale i osobní dopravou. Proto jsou definovány dopravní sítě a jejich prvky, základní metody zjišťování jejich kapacity (propustnosti), a to v režimech práce deterministickém, stochastickém a za podmínek deterministického chaosu.

Centrálními kapitolami jsou popis logistických technologií, založených na dopravě jako nosném fenoménu, metody optimalizace dopravních procesů na logistických řetězcích a systémy na podporu logistické dopravy.

Značná pozornost je věnována logistické obsluze území, která kulminuje otázkami metodiky lokace a alokace (veřejných) logistických center s hierarchizovanou strukturou, včetně aplikací city logistiky. Snaží se i o navržení architektury logistického systému ve spojení s obsluhou městských aglomerací v osobní přepravě.

Knihu uzavírá kapitola o interakcích logistiky a ekologie s cílem snížení zatížení životního prostředí logistickou dopravou.


OBSAH: