Metody výuky romských žáků

Jaroslav Balvín

obálka

200 stran, brož., 155 x 230 mm, cena 179 Kč
ISBN 978-80-86031-73-6

Doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc. (1947) je v současné době ředitelem Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Pedagogicky i odborně se celoživotně věnuje otázkám multikulturní výchovy a národnostních menšin, zejména výchově a vzdělávání romských žáků jako pedagogickému systému, metodám výuky romských žáků a multidimenziální analýze edukačních procesů ve školách s převahou romských dětí. Dosud publikoval přes 300 statí a několik monografií. Předkládaná publikace je výsledkem desetiletého zkoumání metod, které podle soudu autora mohou přispět k optimalizaci výuky romských žáků.

"Práca J. Balvína patrí do radu prác, ktoré sa snažia riešiť aktuálnu a akútnu situáciu s Rómami, a to ako na úrovni politickej, tak aj sociálnej, ale najmä školskej - výchovnovzdelávacej. Je dobre, že autor sa pozerá na problém výučby rómskych žiakov zo širšieho, aj politického, aj komunitného hľadiska. Odráža sa tu autorova skúsenosť z takto širšie koncipovanej práce s rómskou komunitou.

Prvá kapitola odráža stav legislatívneho aj odborno-praktického rámca tejto problematiky.

Druhá kapitola je nosná - v nej autor prezentuje svoj prínos pre metodickú výučbu rómskych žiakov. Metodika je postavená na etických situačných hrách.

V tretej kapitole aplikuje etické situačné hry na vyučovanie na prvom aj druhom stupni základných škôl. Často v práci konfrontuje české a slovenské prístupy k vzdelávaniu Rómov.

Za originálny vedecký teoretický prínos autora považujem state:

Za originálny praktický prínos autora považujem sťať o možnostiach rozvinutia metodickej práce vo výučbe rómskych žiakov a konkretizáciu týchto metód v literárnej výchove, dejepise, občianskej výchove, telesnej výchove a športe.

Praktická časť "objavuje" významný aspekt, a to etickú dimenziu v edukácii, ktorá zo psychologického hľadiska je bazálne určovaná spoluprácou kognitívnych a nonkognitívnych sfér osobnosti založených na mozgových štruktúrach. Okrem toho má veľký význam ako prevencia agresie.""

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
riaditeľ Ústavu humanitných štúdií
Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave